• facebook
  • twitter
-A | A+

Duyurular

                                         ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin ŞUBAT/2019 olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/02/2019 tarihi Cuma günü saat 14.30’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
         İlan olunur.
 
G Ü N D E M :

SIRA
NO
KONU
1Yoklama ve Açılış.
2657 Sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (A) fıkrasına haiz olan personelin derece yükselmesinin yapılabilmesi için III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli konusunun görüşülmesi.
3Belediyemiz 2019 yılı bütçesi Gelir tarifesinde (Sağlık İşleri Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği  ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hasta Yakınları ve Konuk Evi ücret tarifesi) değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.
4Fevzi Çakmak, Habibler, Gazi, Sütçüler ve Ünsal Mahallelerinde 21 adet şahsa arsa tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
5Fevzi Çakmak ve Düdenbaşı Mahallelerinde bulunan 5 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
6Emek Mahallesi 5116 ada 2 parsel numaralı taşınmazın, Konut alanından Özel Sağlık Tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7Varsak Bölgesi, Altıayak, Varsak Esentepe, Zeytinlik ve Gaziler Mahallelerinin bir kısmında, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8Altınova Bölgesi Köyiçi Mevkiinde yer alan düşük yoğunluklu yerleşme alanlarının, Ticaret-Konut (TİCK) alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9Habibler Mahallesi 26696 ve 26697 numaralı adaların çevresinin yeniden düzenlenerek, Cami alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde 11006 ada 12 parsel numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) kullanım kararı eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
11Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 27697 ada 1 parsel numaralı taşınmazın Karakol alanından Anaokulu alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.


Tüm Meclis Gündemlerini Göster

 
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
 
 
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Antalya Kepez Belediyesinde yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde, Devletin Güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, Ulusal varlığının ve bütünlüğünün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birim ve yerler belirlenerek, bu birim ve yerlerde çalışacak personel hakkında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasını düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Antalya Kepez Belediyesi personeli ile Belediye Şirketleri dâhil bütün birimlere atanacak personeli kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu Yönerge; 12/4/2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu Yönergede adı geçen:
Kurum : Antalya Kepez Belediye Başkanlığı
Başkan : Antalya Kepez Belediye Başkanı
Değerlendirme Komisyonu : Belediye Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısının Başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü ile Hukuk İşleri Müdürü veya Hukuk İşlerinden görevlendirilecek avukatlardan birisinden oluşan Komisyonu,
Yönetmelik : Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğini
Birim: Belirli hizmet ve fonksiyonları bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari birimi,
Birim Amiri: Birimin en üst düzeydeki yöneticisini,
Gizlilik Dereceli Bilgi ve Belgeler: Antalya Kepez Belediyesinin bütün birim ve bölümlerinde yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin Güvenliğini, iç ve dış menfaatlerini, Ulusal varlığını ve bütünlüğünü zarara uğratabilecek veya tehlikeye düşürebilecek mesaj, doküman, rapor, araç, gereç, tesis ve yerler hakkında kayıt edilmiş veya edilmemiş bilgi ve belgeleri,
Gizlilik Dereceli Birim ve Kısım: Gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin bulunduğu Başkanlık ile bağlı birimlerindeki makam sıralamasını ifade eder. Gizlilik dereceli mesaj, rapor, doküman, bilgi, belge, araç, gereç ve tesisler ile korunmaması halinde iç ve dış milli menfaatlerimizin zarar görebileceği materyallerin muhafaza edildiği, bulundurulduğu ve bunların korunması için güvenlik tedbirleri alınmamış olan her türlü dolap, kasa, oda, depo, tesis ve sınırlandırılmış bölgeyi,
Gizlilik Dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılmasını,
Bilmesi Gereken Birim ve Makam: Bir gizli evrakı veya dokümanı ancak görevinden dolayı öğrenen, onu inceleyen, uygulayan ve korumaktan sorumlu bulunan birim ve makamları,
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması: Kişinin Kolluk Kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, Kolluk Kuvvetleri ile istihbarat ünitelerinde ilişiği ile ilgili Adli Sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tehdit olup olmadığının, terör örgütlerine, Milli Güvenlik Kurulunca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut da bunlarla irtibatının olup olmadığı, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini,
Mesaj: Açık veya kapalı olarak her türlü haberleşme araçları ile gönderilmek üzere hazırlanmış bilgi veya haberleri,
Doküman: Mesaj dışında kalan her türlü yazılı, basılı veya teksir edilmiş kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, emir, mumlu kâğıt, kroki, plan, harita, film, mikro film, fotoğraf, teyp ve videokaseti, manyetik bant, disket, CD ve benzeri diğer belgelerle kayıt edilmiş veya kayıt edilmemiş her türlü bilgi ve belgeleri içeren materyalleri ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Gizlilik Derecelerinin Belirlenmesi ve İlgili Birimler Gizlilik Derecelerinin Sınıflandırılması
 
 
MADDE 5- (1) Gizlilik dereceleri aşağıda belirtildiği şekilde dört sınıfa ayrılır
a) Çok Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, Ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize hayati bakımdan son derece büyük zararlar verecek, yabancı bir devlete faydalar sağlayacak ve güvenlik bakımından Olağanüstü öneme haiz mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, depo, tesis ve yerler için kullanılır.
b) Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğinin, Ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize ciddi şekilde zarar verecek, yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
c) Özel: İzinsiz açıklandığı takdirde, Devletin menfaat ve prestijine ciddi şekilde zarar verebilecek veya yabancı bir devlete faydalar sağlayabilecek şekilde olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
d) Hizmete Özel: Kapsadığı bilgi itibarıyla çok gizli, gizli veya özel gizlilik dereceleri ile korunması gerekmeyen fakat bilmesini gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
 
Gizlilik dereceli bürolar ve görevler
MADDE 6- (1) Gizlilik dereceli bürolar ve görevler şunlardır:
a) Bilgi İşlem Servisine bağlı sistem odaları,
b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı personel özlük dosyaları büro ve arşivi,
c) Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı İhale Servisi ile Ön Mali Kontrol büro ve arşivi
d) Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı satın alma büro ve arşivi
e) Hukuk işleri Müdürlüğüne bağlı büro ve arşivleri
f) Teftiş Kurulu Müdürlüğüne bağlı büro ve arşivi
g) Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı evrak kayıt büro ve arşiv
h) Özel Kalem Müdürlüğü büro ve arşivi
i) İmar ve Emlak İstimlâk Müdürlüğü arşivleri
j) Kurum genel arşivi
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Güvenlik Soruşturmasını ve Arşiv Araştırmasını Yapacak Makamlar ve Uygulanacak Esaslar
 
 
Güvenlik soruşturmasını talep edecek ve yapacak makamlar
MADDE 7- (1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ekteki form doldurularak Belediye Başkanının talebi üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki amirler tarafından yapılır. (Ek-1 Form)
 
Güvenlik soruşturması ve arşivi araştırmasında izlenecek yöntem
MADDE 8- (1) Antalya Kepez Belediye si ve Belediye Şirketlerinde görevli personel için yapılacak Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırmasında aşağıdaki yöntem izlenir:
a) Belediye Başkanlığınca hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması istenilen kişiler için Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden temin edilecek adli sicil kaydıyla birlikte, “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu” nun bir örneği kişinin nüfusa kayıtlı olduğu il valiliğine, bir örneği ikamet ettiği il valiliğine, bir örneği Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere İl Valiliğine (Emniyet Müdürlüğüne) gönderilir. Bir örneği de kişinin özlük dosyasında saklanır
b) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemi “GİZLİ” Gizlilik derecesine göre yürütülür. Sonuçları bilmesi gereken kişilerden başkasına kesinlikle açıklanamaz.
 
Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel
MADDE 9- (1) Haklarında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mülki Amirlikler tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel şunlardır.
Antalya Kepez Belediyesi uhdesinde bulunan kadrolarda çalışan ve bu kadrolara ilk defa veya yeniden atanacak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar,
5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre memur kadrosu karşılığında sözleşmeli olarak çalışacak personel,
4857 sayılı İş Kanununa tabi kadrolu olarak istihdam edilecek işçiler,
Belediye Şirketlerinde çalıştırılacak işçiler.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 
 
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar
MADDE 10- (1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar şunlardır:
Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyruğu, geçmişte yabancı bir Devletin uyruğuna girip girmediği,
Kolluk Kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, Kolluk Kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı,
Terör örgütlerine, Milli Güvenlik Kurulunca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut da bunlarla irtibatının olup olmadığı, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini,
Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya,içkiye, paraya ve aşırı şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,
Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı.
 
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesi
MADDE 11 – (1) Gerekli görülen hallerde atamaya yetkili amirin talebi üzerine süre sınırlaması olmaksızın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesi istenebilir.
 
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun değerlendirilmesi
MADDE 12-
(1)Yaptırılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması halinde, personelin görev alanına göre durumlarını incelemek ve sonucunu Belediye Başkanına sunmak üzere Değerlendirme Komisyonu kurulur.
(2) Komisyon; Belediye Başkanı tarafından görevlendirilecek Başkan Yardımcısı Başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü veya Hukuk İşlerinde görevli avukatlardan bir kişiden oluşur.
(3) Değerlendirme Komisyonu üyelerinden biri hakkında yapılacak incelemeye o üye katılamaz, komisyon o incelemeyi başkan ve diğer üye ile tamamlar.
(4) Değerlendirme komisyonun karar tutanakları ve çalışmaları gizlidir.
 
Sorumluluk
MADDE 13- Bu yönerge kapsamındaki personel hakkında, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü sorumludur.
 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve yürütme
 
Yürürlük
MADDE 15-(1)Bu yönerge, Antalya Kepez Belediye Başkanı tarafından onaylanıp, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 MADDE 16-(1) Bu Yönerge, Antalya Kepez Belediye Başkanı tarafından yürütülür.
 
Ek: 1 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 
 
 
      
                                                             UYGUNDUR
 
Hakan TÜTÜNCÜ
Belediye Başkanı
GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU

Adı Soyadı 
 
 
 Fotoğraf Mühür
   
  
 
 
 
İkamet Adresi ve İrtibat Bilgileri (e-mail/tel no.) 
 
 
  
Öğrenim Durumu 
Çalıştığı Yer
 
Giriş tarihi
 
Mezuniyet tarihi
 
Ayrıla Nedeni
 
 
   
Çalıştığı İşyeriEn Son Çalıştığı İş Yeri Unvanı ve AdresiÇalışma Süresi
 
 
  ../…./….den.../…./....’e Kadar
Aileye Dair Bilgiler Adı Soyadı Adres ve İrtibat Bilgileri (Yaşayanlar) 
Babasının    
    
(Ask. Öğ.İçin)   
    
Kardeş 1   
Kardeş 2 (***)   
    
    
    
    
18 Yaşından Büyük Çocuklarının   
Askerlik DurumuBaşlama Tarihi Terhis Tarihi Birliğin Adı ve Yeri
    
      
                  
        Hakkınızda verilmiş bulunan mahkûmiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır?                   VAR (   )                                                                      YOK (   )
KENDİSİ VE YAKIN AKRABALARIYLA İLGİLİ BELİRTİLMESİNDE FAYDA GÖRÜLEN DİĞER HUSUSLAR
 
(Ceza Davasına Konu Olup Olmadığı, Mahkûmiyet Hükmünün Bulunup Bulunmadığı, Çifte Vatandaşlık Durumu Vb. )
 
 
 
YUKARDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM
 
 
 
Şahsın İmzası
 
UYARI
– Form nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur.
- (*) Adı ve /veya Soyadı değişenler değişiklikten önceki ad / soyadım da belirtirler.
- (**) Okulda ayrılma nedeni olarak, “Mezuniyet, Tasdikname, vb.” yazılacak, ancak Tasdikname alma gerekçesi belirtilecektir.
- (***) Kardeş sayısı iki den fazla ise diğer kardeşlere ilişkin bilgiler ayrıca eklenir.
 
 
NOT :
1.Adayların müracaat sürecini kısaltmak ve işlemlerde kolaylık sağlamak maksadıyla, bu form personel temin makamları tarafından internet ortamında yayınlana bilir.
2.Bu form doldurulduğunda gizlilik derecesi asgari “ÖZEL”, dağıtım sınırlaması “KİŞİYE ÖZEL” olur.
 
 

KEPEZ 1.İLÇE  SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
      2972 Sayılı Kanununun 5-7 maddesi uyarınca 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler seçimleri nedeniyle; Antalya İli Kepez İlçesi seçim çevresinde seçilecek Belediye Meclis Asil Üye Sayısı 45 ve Belediye Meclis Yedek Üye Sayısı 45 ve Büyükşehir Belediye Meclis Üye sayısı 9 olarak tespit edilmiştir.
     Vatandaşlara ilanen duyurulur.

                                           KEPEZ BELEDİYESİ PLAN NOTLARI
            ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİNCE 12-02-2016 TARİH VE 222 KARAR NUMARASI İLE ONAYLANMIŞ OLAN İMAR PLANI PLAN NOTLARI AŞAĞIDAKİ GİBİ REVİZE EDİLEREK TEKRAR DÜZENLENMİŞTİR.
 
1. BİRDEN FAZLA YOLA CEPHESİ OLAN PARSELLERDE, PARSELİN ÖN CEPHESİNİ BELİRLEMEYE İLGİLİ BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

2. TİCARET ALANLARINDA PLANDA ÖZEL BİR HÜKÜM YOK İSE YÜKSEK ZEMİN KAT ÜZERİ KATLARDA KONUT KULLANIMI YAPILABİLİR. KONUT ALANLARINDA TEK BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK PANSİYON YAPILABİLİR.

3. YÜKSEK ZEMİN KAT OLARAK YAPILACAK TİCARİ ZEMİN KATLARDA TEKNİK GEREKLİLİK OLMASI DURUMUNDA KAT YÜKSEKLİĞİNİN ASMA KAT DÂHİL 7,30METRE OLARAK BELİRLENMESİNDE İLGİLİ BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

4. YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİ DIŞINDA KALAN PARSELLERDE VE PLANDA DERİNLİK ÖZEL KOŞULU BULUNAN PARSELLER DIŞINDA KALAN PARSELLERDE ARKA BAHÇE MESAFESİ H/2 OLARAK UYGULANACAKTIR. MİNİMUM YAKLAŞMA MESAFELERİ İÇİNDE TABAN ALANI HAKKININ KULLANILAMAMASI DURUMUNDA (İMAR PLANLARINDA KAT SINIRLAMASIZ SERBEST KAT VERİLEN PARSELLER HARİÇ) ARKA BAHÇE ÇEKME MESAFESİ MİNİMUM 3 METRE YE KADAR YAPILABİLİR.

5. KATLAR ALANI KAPSAMINDA OLMAYAN; PARSELİN BAHÇE DUVARLARI, PARSEL İÇERİSİNDEKİ İSTİNAT DUVARLARI, AÇIK HAVUZLAR, AÇIK YÜZME HAVUZLARI, GİRİŞ SAÇAKLARI, PARSELİN GİRİŞİNDE YER ALAN TAKLAR, PERGOLA VE KAMERİYELER, ASGARİ ÖLÇÜDE YAPILACAK KONTROL VEYA BEKÇİ KULÜBELERİ, TABAN ALANI VE EMSAL HESABINA KONU EDİLMEKSİZİN EMSAL HARİCİDİR.

6. İMAR PLANLARINDA AKSİNE BİR HÜKÜM YOK İSE KAMUSAL ALANLARA KOMŞU OLAN PARSELLERDE YAN BAHÇE MESAFESİ MİNİMUM 3 METREDİR. KAMUSAL ALANLARDA SUBASMAN KOT YÜKSEKLİĞİNİ BELİRLEMEYE İLGİLİ BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

7. AÇIK YÜZME HAVUZLARI TABİİ VEYA TESVİYE EDİLMİŞ ZEMİN KOTUNUN ALTINDA OLDUĞU İÇİN BODRUM KAT OLARAK NİTELENDİRİLİR. AÇIK YÜZME HAVUZLARI VE BODRUM KATTA YAPILACAK, ZORUNLU OTOPARK VE SIĞINAKLAR ÖN BAHÇEDE PARSEL SINIRINA 3 METREDEN FAZLA YAKLAŞMAMAK VE ÖN BAHÇE MESAFESİNİN YARISINI GEÇMEMEK KOŞULUYLA ÖN, YAN VE ARKA BAHÇE MESAFESİ İÇİNDE YAPILABİLİR. OTOPARK YAPILMASI KOŞULUYLA BODRUMDA KAT ADEDİ SINIRLAMASI YOKTUR.

8. ÇATI İLE İLGİLİ KOŞULLAR: 
                    A- ÇATI PİYESİ; ÇATI EĞİMİ İÇERİSİNDE, ÇATI ARASINDA KALMAK ŞARTIYLA ASGARİ YÜKSEKLİK ŞARTI ARANMAYAN, ALTINDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT VE BU BÖLÜMLE İÇERİDEN İRTİBATLI YAPILAN MEKÂNLARDIR. BU PİYESLERDE KATLAR ALANINA DÂHİL OLMAK KAYDI İLE ALAN SINIRLAMASI YOKTUR.
                    B- ÇATI EĞİMİ; EN ÇOK %40 VE MAKSİMUM MAHYA KOTU 5 METREDİR. ÇIKMA UCUNDAN 1 METRE YE KADAR SAÇAK, SAÇAK UCUNA 0,40 METREYE KADAR PARAPET YAPILABİLİR. ÇATI EĞİMİ 1 METRELİK SAÇAK UCUNDAKİ PARAPET ÜZERİNDEN HESAPLANIR. ÇATI ŞEKLİ PROJEYE UYUMLU OLARAK İSTENİLEN ŞEKİLDE TASARLANABİLİR. ÇATININ TONOZ YAPILMASI DURUMUNDA, ÇATI 5 METRE MAHYA KOTUNU GEÇMEMEK ÜZERE GABARİYİ 0,60 METRE AŞABİLİR. MERDİVEN EVİ VE ASANSÖR KULESİ ÇATI GABARİSİNİ 0,60 METRE AŞABİLİR. TAMAMI KULLANILMAYAN ÇATI ARASINDA MAHYA YÜKSEKLİĞİ EN FAZLA 2,20 METREDİR. ÇATI KATINDA BAŞLADIĞI HİZADAKİ ÇATI YÜKSEKLİĞİNİ AŞMAMAK KOŞULU İLE SÖKÜLÜP TAKILABİLİR MALZEMEDEN, STATİK SİSTEMİ ETKİLEMEMEK KAYDIYLA, YANLARI AÇIK, MİNİMUM İÇ YÜKSEKLİK 2,40 METRE OLMAK ŞARTIYLA ÇATI TERASLARINDA RUHSATA TABİ OLMAKSIZIN GÖLGELİK YAPILABİLİR. 
 
9. YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİ TABLOSU UYGULANAN ALANLARDA YAN VE ARKA BAHÇE MESAFELERİNİN HESABI KAT YÜKSEKLİĞİNE BAKILMAKSIZIN KAT ADEDİNE GÖRE BELİRLENİR. SUBASMAN KOTUNUN ALTINDAKİ KATLAR KAT ADEDİNDEN SAYILMAZ.

10. KENDİ ÖZEL PLAN NOTU İLE PLANLANAN ALANLAR VE MESKÛN YAPILANMA NİZAMI DIŞINDAKİ YAPILANMA NİZAMLARINDA YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİ TABLOSUNDA BELİRTİLEN MİN. ÇEKME MESAFELERİ UYGULANACAKTIR. (KENDİ ÖZEL PLAN NOTU İLE PLANLANAN ALANLAR HARİÇ)
 
YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİNE İLİŞKİN TABLO
 

KAT ADEDİBİNA CEPHE HATTININ YOL AKSINDAN UZAKLIĞIMİN. YAN BAHÇELER TOPLAMI VEYA BLOKLAR ARASI MESAFEMİN. ARKA BAHÇE MESAFESİMİN. BİNA CEPHESİMİN. BİNA DERİNLİĞİMİN. YAN BAHÇELER TOPLAMI VEYA BLOKLAR ARASI MESAFE (NORMAL KAT DIŞ KONTURUNDAN)
1İMAR PLANINDA BELİRTİLEN MİNİMUM ÖN BAHÇE MESAFELERİNİN ALTINA DÜŞMEMEK KAYDIYLA YOL AKSINDAN BİNE CEPHE HATTI ARASIH/2 MESAFESİ KADAR BIRAKILIR.6,006,006,006,00-
26,006,006,006,00-
38,508,506,006,00-
411,5011,506,006,00-
513,5013,507,007,00-
615,5015,507,007,00-
717,5017,508,008,0014,50
819,5019,508,008,0016,50
921,5021,509,009,0018,50
1023,5023,509,009,0020,50
1125,5025,5010,0010,0022,50
1227,5027,5010,0010,0024,50
1329,5029,5011,0011,0026,50
1431,5031,5011,0011,0028,50
1533,5033,5012,0012,0030,50
1635,5035,5012,0012,0032,50
1737,5037,5013,0013,0034,50
1839,5039,5013,0013,0036,50
1941,5041,5014,0014,0038,50
2043,5043,5014,0014,0040,50
 
11. ARKA VE YAN BAHÇE MESAFELERİNDE PARSEL SINIRINA 2,00 METREDEN FAZLA YAKLAŞMAMAK KOŞULU İLE AÇIK ÇIKMA YAPILABİLİR.
 
12. AÇIK VEYA KAPALI OTOPARK RAMPALARININ EĞİMLERİ PARSELİN İHTİYACINA GÖRE BELEDİYESİNCE BELİRLENECEKTİR. 
 
13. ZEMİN TERASI YÜKSEKLİĞİ, KAPICI DAİRESİ, CEPHE BOYU İLE İLGİLİ HUSUSLARDA YÜRÜRLÜKTEKİ PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.
 
14. ÖN BAHÇELİ NİZAM YAPI ADALARININ YOL CEPHELERİNDE DÜKKÂN, İŞYERİ, KAMU BİNALARI VE KONUT DIŞINDAKİ ÖZEL YAPILAR İÇİN GÖLGELİK YAPIM ŞARTLARI;
      A- PARSELDE BULUNAN BİNA VE BİNALARIN TAPU KAYDINDAKİ BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN %100 (TAMAMININ) NOTER ONAYLI MUVAFAKATLERİNİ ALMAK ŞARTIYLA,
      B- YAPILACAK GÖLGELİKLERDE, ÖN VE YAN KISIMLAR KESİNLİKLE AÇIK BULUNDURULACAK, HİÇBİR SURETTE KAPATILAMAYACAK,
      C- YAPILACAK GÖLGELİKLERDE RUHSATLI PROJESİNDE OTOPARK OLARAK GÖSTERİLMEYEN YOL CEPHELERİNDE YOL ÇEKMESİ 5 M OLAN PARSELLERDE PARSEL SINIRINA KADAR, 5 M DEN FAZLA YOL ÇEKMELERİNDE ANCAK 5 M’YE KADAR YAPILABİLİR.
      D- YAPILACAK GÖLGELİKLERDE; GÖLGELİKLER KESİNLİKLE BETONARME OLAMAZ. DESTEK ALDIĞI DİKMELERİN VE BAĞLANTILARININ KESİTLERİ (20X20) CM²’Yİ GEÇMEYECEK AHŞAP VEYA AHŞAP KAPLANMIŞ ÇELİK DOĞRAMALARDAN SÖKÜLEBİLİR, TAKILABİLİR TARZDA YAPILACAKTIR. 
      E- YAPILACAK GÖLGELİKLERDE HER TÜRLÜ CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK EMNİYET TEDBİRLERİ GÖLGELİĞİ YAPAN TARAFINDAN ALINACAKTIR. 
      F- HERHANGİ BİR DİKME ÜZERİNE OTURMAYAN DOĞRUDAN ANA BİNA GÖVDESİNDEN MESNETLİ GÖLGELİKLERİN GENİŞLİĞİ 3 M’Yİ AŞMAYACAK ŞEKİLDE AÇILIP KAPANABİLİR NİTELİKTE OLACAKTIR. 
      G- ARKA VE YAN BAHÇE OTOPARKLARINA GÖLGELİK KONUSUNDA İSE PROJESİNDE ÖN BAHÇE HARİÇ YAN VE ARKA BAHÇELERDEKİ OTOPARKLARIN ÜSTÜNE TEK DİKME ÜZERİNDE KONSOL ÇALIŞAN SÖKÜLÜR, TAKILABİLİR ÇELİKTEN 3 M’Yİ GEÇMEYECEK OTOPARK GÖLGELİĞİ YAPILABİLİR.
      H- ÇATILARDA PROJESİNDE VEYA PROJESİNE UYGUN OLARAK YAPILMIŞ ÇATI KATLARINDA TERAS OLARAK GÖSTERİLEN ALANLARDA YAĞMUR VE SICAKTAN KORUNMAK AMACIYLA ETRAFI AÇIK; AHŞAP VE AHŞAP KAPLANMIŞ ÇELİKTEN SÖKÜLÜR, TAKILIR ŞEKİLDE GÖLGELİK YAPILABİLİR.
      İ- YUKARIDA TARİF EDİLEN YAPILARDA YAPILACAK GÖLGELİKLER İÇİN ÇİZİLEN DETAYLI VE PERSPEKTİFLİ, MALZEME CİNS VE EBATLARINI, MALZEMENİN RENGİNİ BELİRTEN, KENT ESTETİĞİNE UYGUN SICAK İKLİM VE YAĞMUR GİBİ SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETECEK GÖLGELİKLERİN PROJELERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLECEK; YUKARIDA BELİRTİLEN STANDARTLARA UYGUN OLAN GÖLGELİKLER İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLANMASI ŞARTIYLA YAPILABİLECEKTİR. 
      J- ONAYLANAN PROJELERDE YILLARA GÖRE GELİR TARİFESİNDE BELİRLENEN VAZİYET PLAN TASDİK ÜCRETİ ALINACAKTIR.

15. İMAR PARSELLERİNDE AYRIK YAPI NİZAMI VERİLMİŞ ADALARDA MİNİMUM BİNA CEPHESİ KOŞULU SAĞLANAMADIĞI HALLERDE, PARSELİN SAĞINDAKİ VE SOLUNDAKİ PARSELLERDE HERHANGİ BİR RUHSAT ALINMAMIŞ OLMAK VE MUVAFFAKAT ALINMASI KOŞULUYLABİTİŞİK NİZAM YAPI İZNİ VERMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR. BİNA CEPHE BOYU 6,00 METREDEN AZ OLUP MİNİMUM YAPILAŞMA ŞARTINI SAĞLAMAYAN PARSELLERDE YAN PARSELLERİ RUHSAT ALMIŞ YA DA YOL VEYA KAMUSAL ALAN OLMASI DURUMUNDA MİNİMUM CEPHE ŞARTI ARANMAZ. 

16. 10.07.2006 TARİH VE 489 SAYILI MECLİS KARARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE REVİZE EDİLMİŞTİR.
TEMEL VİZESİ YAPILMIŞ YA DA YAPILMAMIŞ OLSUN İNŞAASINA BAŞLANMIŞ YAPILARDA İLK RUHSAT ALDIĞI TARİHTEKİ PLAN, YÖNETMELİK VE MEVZUAT HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. BİR PARSELDE RUHSATA ESAS BİRDEN FAZLA BLOK VAR İSE BAŞLANMIŞLIK İLKESİNE UYGUN BLOK VEYA BLOKLAR OLMASI HALİNDE DE BU HÜKÜMLERE UYULUR. TALEP EDİLMESİ HALİNDE TADİLAT VE İLAVE RUHSATLARI DÜZENLENEBİLİR.
 
17. SUBASMAN KOTU MAKSİMUM 1 METRE OLMASI HALİNDE AYRIK VEYA BLOK NİZAM OLAN YERLERDE, UYGULAMA İMAR PLANINDA AÇIKÇA BELİRLENMEMİŞ İSE TAKS %40’I GEÇEMEZ. ANCAK, ÇEKME MESAFELERİ İLE KAKS VERİLİP TAKS VERİLMEYEN PARSELLERDE, TAKS %60’I GEÇMEMEK ŞARTIYLA, ÇEKME MESAFELERİNE GÖRE UYGULAMA YAPILIR.
 
18. İMAR PLANLARINDA KAMUYA AYRILAN KISIMLARIN BEDELSİZ TERK EDİLMESİ ŞARTI İLE EMSAL HESABI PARSELİN BRÜT ALANI ÜZERİNDEN YAPILIR.

19. UMUMİ BİNALARIN MİMARİ ESTETİK KOMİSYONUNCA FONKSİYONU VE ÖZELLİĞİ GEREĞİ FARKLILIK ARZ ETTİĞİNE DAİR KARAR ALTINA ALINANLARI İLE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ YAPI VE TESİSLER, PLANDA BELİRLENEN VEYA PLANDA BELİRLENMEMİŞSE YÖNETMELİKLERDEKİ BİNA DERİNLİK VE YÜKSEKLİKLERİ HAKKINDAKİ KAYITLARINA VE BU YÖNETMELİKTE BENZER BİNALAR İÇİN YER VERİLENLER DIŞINDA KALAN İÇ ÖLÇÜLERE TABİ DEĞİLDİR.

20. YAPININ KENDİ İHTİYACI İÇİN BODRUM KATTA YAPILAN OTOPARKLAR İLE KONUT, RESMİ KURUMLAR, EĞİTİM VE SAĞLIK TESİSLERİ, İBADET YERLERİ, OTEL, OPERA, YURT, MÜZE, KÜTÜPHANE HARİÇ UMUMİ BİNALARIN TERASLARINDA AÇIK OTOPARK YAPILABİLİR. YAPILAN AÇIK OTOPARKLAR, EMSALE DÂHİL EDİLMEZ, ANCAK YAPI İNŞAAT ALANINA DÂHİL EDİLİR.

21. İKİ YOL ARASINDAKİ KOT FARKININ 3,50 METREDEN FAZLA OLMASI DURUMUNDA KADEMELİ BİNA YAPILABİLİR. KADEMELİ KOTLANDIRMADA HER KADEME, CEPHE BOYUNCA (6.00) METREDEN AŞAĞI OLAMAZ. SON KADEMENİN (6.00) METREDEN AZ OLMASI DURUMUNDA BİR ÖNCEKİ KADEME SEVİYESİNE UYULUR. AYRICA HER KADEMEDEKİ BİNA BÖLÜMÜ KENDİ (±0.00) KOTUNA GÖRE İMAR PLANI İLE BELİRLENEN SAÇAK SEVİYESİNİ GEÇEMEZ.

22. YANGIN MERDİVENLERİ: KOMŞU PARSEL SINIRLARINA (1.50) METREDEN FAZLA YAKLAŞMAMAK KAYDI İLE YAN VE ARKA BAHÇE MESAFELERİ İÇİNDE TERTİPLENEBİLİR. 
 
23. FIRINLAR; UNLU GIDA MAMULLERİ ÜRETİLEN YERLERDİR. FIRINLAR; SANAYİ, KÜÇÜK SANAYİ, ORGANİZE SANAYİ, KONUT DIŞI ÇALIŞMA ALANLARI İLE TİCARET BÖLGELERİNDE VE ZEMİN KATI TİCARET OLARAK BELİRLENEN KONUT BÖLGELERİNDE (İBT VE YZT ALANLARINDA) TEK BAĞIMSIZ BÖLÜM OLMAK KOŞULUYLA YAPILABİLİR. KATKILI PİDE, KEBAP, SİMİT FIRINLARI VE GELENEKSEL TANDIR OCAKLARI, ZEMİN KATI İŞYERİ OLARAK KULLANILAN BİNALARDA YAPILABİLİR.

             FIRINLARIN TANZİMİNDE;
             1- MEVCUT BİNALARDA FIRIN VE TANDIR YAPILMASI DURUMUNDA, 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNE UYULUR. 
             2- PROJESİNDE SINIFI BELİRTİLMELİDİR.
             3- DUVAR VE DÖŞEMELERİNDE ISI VE SES YALITIMI UYGULANIR. BİNANIN TAŞIYICI SİSTEMİNİN VE FIRINLA İLGİSİ OLMAYAN DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ISI DEĞİŞİMİNDEN OLUMSUZ ETKİLENMEMESİ İÇİN PROJE MÜELLİFLERİNCE VEYA BU KONUNUN UZMANI TEKNİK ELEMANLARCA HAZIRLANAN RAPORA GÖRE GEREKLİ TEDBİR ALINIR.
             4- MEKANİK TESİSAT PROJELERİNDE, KANALİZASYON BAĞLANTISINA, HER TÜRLÜ BÖCEK VE KEMİRGEN GİRİŞİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÇEKVALF KONULUR.
             5- BACA ÖLÇÜLERİNİN HESAPLANMASI, BACALARIN BİNA İÇ DUVARLARINDA TESİS EDİLMESİ VE FİLTRE TAKILMASI ŞARTI ARANIR.
             6- TRAFIK AÇISINDAN ILGILI BIRIMIN GÖRÜŞÜ ALINMALIDIR.
             7- TESISIN IHTIYACI OLAN OTOPARK KENDI PARSELINDE KARŞILANIR.
             8- 10/8/2005 TARİHLİ VE 25902 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANANIŞ YERI AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULUR. 
             9- TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ STANDARTLARINA UYULUR.
             10- BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERI UYARINCA GEREKLİ TEDBİRLER ALINIR. AKSİ HALDE RUHSAT DÜZENLENEMEZ.

 
 

Antalya nın en büyük spor okulu Kepez de Yaz Spor okullarımıza kayıt içın İRT. TEL: 326 62 23

Antalya nın ilk Tam Olimpik Yüzme Havuzu kayıtlarımız devam etmektedir. İRT. TEL: 417 27 00

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz