• facebook
  • twitter
-A | A+

Duyurular

                                            ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin AĞUSTOS/2019 olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/08/2019 tarihi Cuma günü saat 14.30’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
         İlan olunur.
 
G Ü N D E M :
 

SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış.
2Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak, Erenköy, Esentepe, Göçerler ve Kazım Karabekir Mahallelerinde 19 adet şahsa arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.
3Kentsel Tasarım MüdürlüğüSütçüler Mahallesi 10962 ada güneyinde bulunan Park alanı içerisinde Trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4Kentsel Tasarım MüdürlüğüŞelale Mahallesi 514 ada  doğusunda bulunan alan içerisinde kalan orman alanlarının plana işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
5Kentsel Tasarım MüdürlüğüFevzi Çakmak Mahallesi 9232 ada 3 parsel üzerinde bulunan konut alanının ve 9221 ada güneyinde bulunan spor alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
6Kentsel Tasarım MüdürlüğüEmek Mahallesi 5121 ada 25 parsel numaralı konut alanı olarak planlı olan taşınmaza İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
7Kentsel Tasarım MüdürlüğüBarış Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve 2908 olarak adlandırılmış olan sokak isminin, mahallede yaşayan vatandaşlarımızın  talebi üzerine Galip Kuşçuoğlu Caddesi olarak değiştirilmesi konusunun görüşülmesi.
 

Tüm Meclis Gündemlerini Göster

                                                                     İLAN
                                          KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
           
Kültür ve Turizm Bakanlığının 10.07.2019 tarih ve 2019-13/4 sayılı kararı ile onanan;

-Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Kepez İlçesi, Kirişçiler Mahallesi, 29188 ada 4, 5, 8 parsellerin “Akaryakıt ve Dinlenme Tesisi ve Toplu İşyeri” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusu,

İlgililere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.
 

İLAN
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
           
03.05.2019 günlü Kepez Belediye Meclisinde görüşülen;
- Kepez İlçesi, Şelale Mahallesi, 1021 ada batısında bulunan park alanında, 1979 ada kuzeyinde bulunan park alanında ve Zeytinlik mahallesi, 937 ada kuzeyinde bulunan park alanlarında trafo yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
- Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi, 1796 ada güneyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
05.07.2019 tarihli Kepez Belediye Meclisinde görüşülen;
- Kepez İlçesi, Gazi Mahallesi, 26733 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde planlı olan sosyal tesis alanı ve çevresinde bulunan otopark alanının düzenlenmesine  ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu,
31.07.2019 - 31.08.2019 tarihleri arasında Kentsel Tasarım Müdürlüğü panosunda ilan olunur.
 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:
1 - İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı                         : Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi                     : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA
c) Telefon numarası    : 310 58 58-311
d) Faks numarası         : 339 00 53
e) e-mail                     : www.kepez-bld.gov.tr
f) İlgili personel           : Selami C.YILMAZ
g) İhale yapılacak yer   : Encümen Toplantı Odası
 
2 - İhalenin Konusu:
2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ  ve  KONUT olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının  14/05/2019 tarih ve 2898 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 27/08/2019 ve 29/08/2019  tarihlerinde listede belirtilen saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c. ve 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:
                                           
KEPEZ İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKUL LİSTESİDİR
İHALE TARİHİ 27/08/2019


 

İHALE TARİHİ : 29/08/2019


3- İhaleye Katılabilme şartları:
 
                İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
                Her parsel bağımsız ihale olup, katılmak istenilen her parsel için ayrı dosya verilecektir.
                Birden fazla parsel ihalesine girilebilir.
 
3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:
                İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
                 a-Gerçek Kişi İse;
                - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
                - Geçici Teminat makbuzu,
- Şartname alındı makbuzu,
                - Nüfus cüzdanı fotokopisi(TCKN' lu),
                              - Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan  Belgesi
                              - Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği
                b-Tüzel Kişi İse;
                - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
                - Geçici Teminat makbuzu.
-Şartname alındı makbuzu,
                - Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan  Belgesi
                - Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
                - Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi, 
                - İmza sirkisü,    
                              - İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi
 
4- ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri  ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.
                İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.
İhale bedelinin %6 lık kısmı ile ihale masrafları tebliğ tarihini müteakip 5 iş günü,kalan kısım ise 15 iş günü içerisinde peşin olarak ödenecektir.
               
5- Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 200,00-TL’ karşılığında satın alabilirler.
 
6- İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.
 
7- İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.

Antalya nın en büyük spor okulu Kepez de Yaz Spor okullarımıza kayıt içın İRT. TEL: 326 62 23

Antalya nın ilk Tam Olimpik Yüzme Havuzu kayıtlarımız devam etmektedir. İRT. TEL: 417 27 00

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz