• facebook
  • twitter
-A | A+

İhaleler

İHALE İLANI
ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
I-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
 
a) Adı: Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi: Teomanpaşa mah. Yeşilırmak cad. No: 4 Kepez/ ANTALYA
c) Telefon numarası: 310 58 58-311
d) Faks numarası: 339 00 53
e) e-mail: www.kepez-bld.gov.tr
f) İlgili personel: Selami C.YILMAZ
 
II-1- KEPEZ İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER    

                                                                      07/04/2015 Salı Günü
 
2 - İhaleler Kepez Belediye Encümen Salonunda 07/04/2015  tarihlerinde listede belirtilen saatlerde  2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesine göre HER DAİRE BAĞIMSIZ İHALE olarak  açık teklif usulü ile Kepez Belediye Encümenince yapılacaktır.
3 - İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Kepez Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden görebilir ve Taşınmaz mal satış şartnamesini 150,00-TL(Yüzelli-TL.) ücret karşılığında satın alabilirler, Ayrıca www.kepez-bld.gov.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.
 
4 - İhaleye çıkarılan bağımsız bölümlerin Muhammen Satış Bedelleri ile Geçici Teminat Miktarları yukarıdaki listede belirtilmiştir.
 
5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
a-Gerçek Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu,
- Nüfus cüzdanı sureti
- Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi
- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği
- Şartname alındı makbuzu.
 
b-Tüzel Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,
- Geçici Teminat makbuzu.
- Şartname alındı makbuzu.
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi
 
6 - Taşınmazların ihale bedeli isteğe bağlı olarak; tamamı peşin ya da %50 si peşin geri kalanı 12 aya kadar kanuni vade farkı ödenerek taksitli ya da bankalar veya diğer kuruluşlardan kredi sağlanarak yapılabilecektir.           
 
7 - İhalesi onaylanan alıcı ile ayrıca satış sözleşmesi düzenlenecektir.
 
8 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar (Tellaliye hariç) ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.
 
9 - İhalelere katlımak isteyen istekliler ihale evraklarını hazırlayarak ihale tarihinden bir gün önce saat 16.30’a kadar Kepez Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan görevliye sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

İHALE İLANI
ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
1- İdareye İlişkin Bilgiler:
 
1.1. İdarenin:
 
a) Adı:Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi: Teomanpaşa mah. Yeşilırmak cad. No: 4 Kepez/ ANTALYA
c) Telefon numarası: 310 58 58-311
d) Faks numarası: 339 00 53
e) e-mail: info@kepez-bld.gov.tr
f) İlgili personel: Selami C.YILMAZ
 
2- İhalenin Konusu: 
 
2.1 Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ ALAN olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 18/07/2013 tarih 4668 sayılı ve 13/01/2015 tarih 154 sayılı Olur' ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 31/03/2015  tarihinde listede belirtilecek saatte  2886 sayılı devlet ihale kanunun 35/a. maddesine göre kapalı teklif usulü  ile satılacaktır.
 
2.2.Arsanın Evsafı,Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli,İhale tarihi ve saati:
                                    
                                              İHALE TARİHİ: 31/03/2015

 
3- İhaleye Katılabilme şartları:
 
            İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 16.30’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
 
3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:
 
            İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
 
             a-Gerçek Kişi İse;
 
            - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
            - Geçici Teminat makbuzu,   
            - Nüfus cüzdanı sureti,
            - Şartname alındı makbuzu,
            - Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi
            - Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği
            -Teklifin bulunduğu iç zarf
 
            b-Tüzel Kişi İse;
 
            - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
            - Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi,
            - Geçici Teminat makbuzu.
            - Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
            - Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,     
            - İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi
            - Şartname alındı makbuzu,
            -Teklifin bulunduğu iç zarf
 
4- ÖDEME ŞEKLİ: Taşınmaz malın ihale bedelinin tamamı peşin alınacaktır.Satışlar  KDV den muaftır.
 
5- Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 500,00-TL’ karşılığında satın alabilirler.
 
6- İhaleye iştirak edenler,şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.
 
7- Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.
 
8- İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz