• facebook
  • twitter
-A | A+

İhaleler

İHALE İLANI
ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
1- İdareye İlişkin Bilgiler:
 
1.1. İdarenin:
 
a) Adı:Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi: Teomanpaşa mah. Yeşilırmak cad. No: 4 Kepez/ ANTALYA
c) Telefon numarası: 310 58 58-311
d) Faks numarası: 339 00 53
e) e-mail: www.kepez-bld.gov.tr
f) İlgili personel: Selami C.YILMAZ
 
2- İhalenin Konusu: 
 
2.1 Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ ALAN olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 28/07/2016 tarih E.6612 sayılı Olur' ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) ..25./.10../2016  tarihinde listede belirtilecek saatte  2886 sayılı devlet ihale kanunun 35/a. maddesine göre kapalı teklif usulü  ile satılacaktır.
 
2.2.Arsanın Evsafı,Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli,İhale tarihi ve saati:
                                     
İHALE TARİHİ: ..25../.10,./2016
 

3- İhaleye Katılabilme şartları:
 
            İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 16.30’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
 
3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:
 
            İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
  
             a-Gerçek Kişi İse;
 
                - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
                - Geçici Teminat makbuzu,
                - Nüfus cüzdanı sureti
                              - Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi
                              - Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği
                - Şartname alındı makbuzu.
            -İç zarf
 
            b-Tüzel Kişi İse;
 
                - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
               - Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
            - Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
            - Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,
            - Geçici Teminat makbuzu.
                - Şartname alındı makbuzu.
                              - İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi
                              -İç zarf
 
4- ÖDEME ŞEKLİ: Taşınmaz malın ihale bedelinin tamamı peşin alınacaktır.Satışlar  KDV den muaftır.
 
5- Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 500,00-TL’ karşılığında satın alabilirler.
 
6- İhaleye iştirak edenler,şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.
 
7- Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.
 
8- İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz