• facebook
  • twitter
-A | A+

İhaleler

İHALE İLANI
ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
  I-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
 
a) Adı: Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi: Teomanpaşa mah. Yeşilırmak cad. No: 4 Kepez/ ANTALYA
c) Telefon numarası: 310 58 58-311
d) Faks numarası: 339 00 53
e) e-mail: www.kepez-bel.gov.tr
         f) İlgili personel: Selami C.YILMAZ
 
         II-1- KEPEZ İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER    
 
                                     ..16.../..02../2016 ...Salı... Günü
 

           LİSTE
               BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT BİLGİLER
SIRA NOADA PARSEL NOBLOK NOKAT NOBAĞIMSIZ   BÖLÜM    NOODA SAYISIRUHSAT  M²EKLENTİ  M²BİNA CEPHESİ (Kuzey,Güney,Batı,Doğu)DAİRE MUHAMMEN
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (TL)
%3
İHALE SAATİ
127721/2B111.KAT472+178-KUZEY-DOĞU95.000.002.850.0014:10
227721/2B311.KAT462+178-KUZEY-BATI92.000.002.760.0014:20
37214/5-BODRUM91209GÜNEY-DOĞU40.000.001.200.0014:30
47214/6-BODRUM313910GÜNEY-DOĞU50.000.001.500.0014:40
57771/1-7.KAT252+185-DOĞU-GÜNEY-BATI110.000.003.300.0014:50
              
 
            2 - İhaleler Kepez Belediye Encümen Salonunda ..16../..02../2016  tarihlerinde listede belirtilen saatlerde  2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesine göre HER DAİRE BAĞIMSIZ İHALE olarak  açık teklif usulü ile Kepez Belediye Encümenince yapılacaktır.
            3 - İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Kepez Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden görebilir ve Taşınmaz mal satış şartnamesini 150,00-TL(Yüzelli-TL.) ücret karşılığında satın alabilirler, Ayrıca www.kepez-bld.gov.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.
 
  4 - İhaleye çıkarılan bağımsız bölümlerin Muhammen Satış Bedelleri ile Geçici Teminat Miktarları yukarıdaki listede belirtilmiştir.
 
  5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
 
            İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
 
             a-Gerçek Kişi İse;
 
            - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
            - Geçici Teminat makbuzu,    - Nüfus cüzdanı fotokopisi(TCKN' lu), - Şartname alındı makbuzu,
                       - Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi
                       - Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği
           
 
            b-Tüzel Kişi İse;
 
            - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
            - Geçici Teminat makbuzu. -Şartname alındı makbuzu,
             - Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi, -.
            - Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
            - Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,     
                       - İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi
 
            6 - Taşınmazların ihale bedeli isteğe bağlı olarak; tamamı peşin ya da %50 si peşin geri kalanı 12 aya kadar kanuni vade farkı ödenerek taksitli ya da bankalar veya diğer kuruluşlardan kredi sağlanarak yapılabilecektir.            Ödenecek ilk bedel ile ihale masrafları sözleşme tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde peşin olarak ödenecektir.
            İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.
 
  7 - İhalesi onaylanan alıcı ile ayrıca satış sözleşmesi düzenlenecektir.
 
  8 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç (Tellaliye hariç)  ve diğer ihale giderleri  ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.
  9 - İhalelere katılmak isteyen istekliler ihale evraklarını hazırlayarak ihale tarihinden bir gün önce saat 16.30’a kadar Kepez Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan görevliye sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
            10- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
 
İlan olunur.
                       
 
 
 
 

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz