Ana Sayfaİletişim ebelediye
İnşaat Ruhsat Servisi: Bir yapının İmar Yasası, İmar Planı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine uygun olarak inşa edilebilmesi için gerekli belge ve projelerin usulüne uygun olarak tanzim edilmesi ve incelenerek onaylanması sonucu oluşan yapı yapma hakkını belirleyen ve üzerinde binanın yapılacağı parselin ve binanın tanımlarının da bulunduğu onaylı resmi izin belgelerini düzenlemektedir. 

İnşaat Kontrol ve Gecekondu Servisi: 3194 sayılı İmar yasasının 32. maddesine göre “Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapıların kontrol edilerek yasaya uygun olarak işlemlerinin takibini yasanın 32. ve 42. maddelerine göre Encümen Kararlarının tebliğini gerçekleştirir, 775 sayılı Gecekondu Yasasının 18. maddesine göre kamu alanında (yol, okul vb.) tapusuz alanlarda, hazine ve vakıf arazilerinde ….vb. yerlerde gecekondu yapılmasını anında ve yerinde müdahale ederek önler. Yol ve park çalışmasında vb. işlerde mevcut gecekonduların yıkım işlemlerini gerçekleştirir.

Aplikasyon Servisi: İnşaat ruhsatı alındıktan sonra parselin ve üzerine yapılacak olan yapının ölçü krokisine uygun olarak araziye aplike edilmesi ve yapılan aplikasyona göre parsel köşelerinin sabit röpere bağlı olup olmadığını kontrol eder, ayrıca ruhsatlı yapının subasman kotunu diğer yapılara ve yolun durumuna göre uygunluğunu kontrol ederek tespit eder. Tespit edilen kotlara göre inşaat devam eder. 

Zemin Etüd Servisi: İlimiz 2. derece deprem kuşağı içerisinde yer almakta dolayısıyla yapılarda 2. derece deprem yönetmeliği ile ilgili mühendislik tedbirleri uygulanmaktadır. Konuyla alakalı kanun ve yönetmelikler doğrultusunda sınırlarımız içerisinde yapılacak her türlü ruhsatlı yapı için o parsele ait zemin etüd raporu istenmektedir. Hazırlanan zemin etüd raporlarının arazi çalışmaları yerinde kontrol edilip, bu parsele ait zemin etüd raporları onaylanmaktadır.  

Yapı Denetim Servisi: 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun kapsamında ruhsat almış binaların hakediş ve işbitim ile ilgili işlemler yürütülmekte olup aşağıdaki işler yapılmaktadır.

A)Hakediş:

- İnşaatın seviyesi yerinde görülüp, inceleniyor.
- O seviyeye kadar gelmesi gereken evraklar tanzim ediliyor.
- Laboratuar sonuçları inceleniyor.
- Banka dekontları kontrol ediliyor.
- Bu tespitlerin tamamı bilgisayara işleniyor.
- Hakediş kontrol eden teknik eleman tarafından imzalanır, yetkililere gönderiliyor.
- Yetkili onayından sonra hakedişin yapı denetim firmasına ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazısı yazılmaktadır.
  
 B)İşbitim: İnşaat tamamen bitmiş ve yapı kullanma izin belgesi alacak duruma gelmiş durumda işbitim kontrolüne gidiliyor. İnşaatın ruhsat ve eklerine uygun olması ve yapı denetim hesabında parasının tamam olması halinde işbitim belgesi onaylanıyor. 

İskan Servisi: Yapı Denetim Şirketleri tarafından denetlenmiş ve teknik elemanlarımızca son kontrolleri yapılarak işbitim raporu verilen binalar için;
Dilekçe
SSK İşbitim Raporu 
TEDAŞ Raporu 
Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden "Borcu Yoktur" yazısı 
Su Deney Raporu
Müteahhitler Derneği Yazısı
Sığınak Raporu
Telekom Tesisat Raporu
Binanın iki cepheli fotoğrafı  
ASAT Kanalizasyon Bağlantı Raporu
Evraklar tamamlandıktan sonra genel iskan raporu verilmektedir.
Genel iskan almış binalara daha sonra kat irtifakı tapularına göre beyan sureti ve vergi dairesinden borcu yoktur yazısı alınmış yerlere yapı kullanma izin belgesi onaylanır.  

Numarataj Servisi: Ulusal Adres veri tabanına göre adrese dayalı nüfus kayıt sistemi için bütün mahallelerde adres güncellemesi yapılması çalışmaları başlatılmıştır. Belediyemize bağlı 52 adet mahalle ve sonradan bağlanan 6 adet köyün sokak ve yapı numaralarının verilmesi ve müracaata bağlı numarataj belgesini düzenler.

Planlama ve Çap Servisi: Belediyemizce ihale edilmek suretiyle hazırlanan uygulama imar planlarını, belediyemiz tarafından hazırlanan yada özel başvurular ile resmi kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliklerini görüşülmek üzere belediye meclisine sunmak, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan üst ölçekli planlar ile belediyemiz sınırları dahilindeki uygulama imar planlarının entegrasyonunu sağlamak, yürürlükteki uygulama imar planlarına istinaden imar çaplarını vermek ve vaziyet planlarını kontrol etmek ve onaylamak, sağlıklı ve güncelleştirilmiş sayısal veriler yardımı ile bilgisayar ortamında vatandaşlarımıza bilgilendirme ve uygulama hizmetleri sunmakla yükümlüdür. 

Proje Kontrol Servisi: İmar durumu belirlenmiş parsel üzerinde yapılacak inşaat için hazırlatılmış mimari projelerin imar mevzuatına, yapının parsel üzerinde oturumuna, yapının emsal hesaplarının verilmiş olunan imar çapındaki emsal hesabıyla uyumlu olup, olmadığını inceler ve Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen Danışma Teknik Kuruluna katılır.

APK Servisi: Belediye yatırımlarının planlanması, müdürlükler arası koordinasyonun, Büyükşehir Belediyesi ile altyapı kuruluşları ve yatırımcı kuruluşların planlama ve koordinasyonun sağlanması, stratejik planın hazırlanma çalışması ve koordinatörlüğü, performans çalışmalarına yarımcı olmak ve başkanlık talimatlarına göre çalışmalar yapmak, bilgi sunulmasını sağlamakla görevli ve sorumludur. 


© Kepez Belediyesi | Bilgi İşlem Servisi • Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi • 444 6 007 •