• facebook
  • twitter
-A | A+

İhaleler

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:
 
1 - İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı                         : Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi                     : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA
c) Telefon numarası    : 310 58 58-1608
d) Faks numarası         : 339 00 53
e) e-mail                     : www.kepez-bld.gov.tr
f) İlgili personel           : Selami C.YILMAZ
g) İhale yapılacak yer   : Encümen Toplantı Odası
 
2 - İhalenin Konusu:
2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ  ve  KONUT olarak planlanmış arsalar ile dükkan ve daire taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının  05/08/2020 tarih ve 3392 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 15/10/2020  tarihlerinde listede belirtilen saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun  45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:
                                           
                         KEPEZ İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKUL LİSTESİDİR
 
İHALE TARİHİ 15/10/20203- İhaleye Katılabilme şartları:

 
                İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
                Her parsel bağımsız ihale olup, katılmak istenilen her parsel için ayrı dosya verilecektir.
                Birden fazla parsel ihalesine girilebilir.
 
3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:
                İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
                 a-Gerçek Kişi İse;
                - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
                - Geçici Teminat makbuzu,
- Şartname alındı makbuzu,
                - Nüfus cüzdanı fotokopisi(TCKN' lu),
                              - Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan  Belgesi
                              - Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği
                b-Tüzel Kişi İse;
                - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
                - Geçici Teminat makbuzu.
-Şartname alındı makbuzu,
                - Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan  Belgesi
                - Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
                - Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi, 
                - İmza sirkisü,    
                              - İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi
 
4- ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri  ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.
                İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.
 
İhale bedeli peşin yada 02/07/2018 tarih ve 230 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden 1.000.000.00-TL ve üzeri muhammen bedelli taşınmazlar için vadeli olarak ödenebilecektir
 
İhale bedelinin %6 lık kısmı ile ihale masrafları tebliğ tarihini müteakip 5 iş günü içerisinde,kalan kısmı ise;
 
İhale bedelinin tamamı peşin ödenmesi halinde; sözleşme tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde,
 
                İhale bedelinin vadeli ödenmesi halinde; sözleşme tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde ödeme vadesi 1 yılı geçmemek şartı ile ihale bedelinin ¼ ü peşin, ¾ lük kısmı ise ilk ödeme tarihine müteakip en fazla 3 aylık periyotlar halinde vade farkı alınmadan  3 eşit taksitle belirlenen ödeme takvimine göre ödenecektir.
 
               
5- Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 200,00-TL’ karşılığında satın alabilirler.
 
6- İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.
 
7- İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:
1 - İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı                         : Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi                    : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA
c) Telefon numarası    : 310 58 58-1608
d) Faks numarası        : 339 00 53
e) e-mail                     : www.kepez-bld.gov.tr
f) İlgili personel         : Selami C.YILMAZ
g) İhale yapılacak yer : Encümen Toplantı Odası
 
 
2 - İhalenin Konusu:
2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında  TİCARİ ALAN olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun  69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının  05/08/2020 tarih ve 3392 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu)  15/10/2020 tarihinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
 
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:
 
İHALE TARİHİ: ..15../10/20203 - İhaleye Katılabilme şartları:
İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:
İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
a - Gerçek Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu,
- Şartname alındı makbuzu.
- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TCN kimlik numaralı)
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- İç zarf
- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği
b - Tüzel Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu.
- Şartname alındı makbuzu.
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,
- İmza sirküsü.
- İç zarf
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 
4 - ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri  ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.
                İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.
 
İhale bedelinin %6 lık kısmı ile ihale masrafları tebliğ tarihini müteakip 5 iş günü içerisinde,kalan kısmı ise;
 
İhale bedelinin tamamı peşin ödenmesi halinde; sözleşme tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde,
 
                İhale bedelinin vadeli ödenmesi halinde; sözleşme tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde ödeme vadesi 1 yılı geçmemek şartı ile ihale bedelinin ¼ ü peşin, ¾ lük kısmı ise ilk ödeme tarihine müteakip en fazla 3 aylık periyotlar halinde vade farkı alınmadan  3 eşit taksitle belirlenen ödeme takvimine göre ödenecektir.
 
5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlâk Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 200,00-TL karşılığında satın alabilirler.
6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.
7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.
8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.
 
 

                                 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
                         
Fabrikalar Mahallesi Fikri Erten Caddesi (25044 ada 1 parselin batısı) No:12’deki park içerisinde bulunan Açık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesis ilk yıl aylık 3.000,00-TL+KDV muhammen bedelle 01.10.2020 tarih Saat:15.00’de 10 (on) yıllığına,(İhale Geçici Teminat bedeli 10 (on) yıllık muhammen bedel olan 360.000,00-TL’nin %10’u olan 36.000,00-TL) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.
 
            GERÇEK KİŞİLERDEN;
 
1) Kanuni İkametgâh Belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
2) Kimlik Fotokopisi,
3) Geçici teminat mektubu veya makbuzu (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.) 
4) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
5) İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
6) Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti,
7) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,   
8) Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
9) İhaleye katılım gösterecek istekliler, aşağıda sayı ve özellikleri belirlenmiş olan personellerin belgeleri ve kimlik fotokopilerini ihale dosyasında ibraz edilmesi zorunludur.
9.1 1 Adet Yüzme sporu alanında en az 3. Kademe Antrenör Belgesi olan personel, (İlgili
       Kurumlardan teyit alınmış olacak)
            9.2 1 Adet Can Kurtaran sertifikasına sahip olan personel, (İlgili kurumca vizesi yapılmış
                  olacaktır.)
            9.3 1 Adet Havuz Suyu Operatörlüğü Belgesine sahip olan personel bulundurmak zorundadır.
                  (İlgili Kurumlardan teyit alınmış olacak)
 
            TÜZEL KİŞİLERDEN;
 
1) Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti
2) 2020 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
3) Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,
4) Geçici teminat mektubu veya makbuzu (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)  
5) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
6) İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
7) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,   
8) Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
9) İhaleye katılım gösterecek istekliler, aşağıda sayı ve özellikleri belirlenmiş olan personellerin belgeleri ve kimlik fotokopilerini ihale dosyasında ibraz edilmesi zorunludur.
9.1 1 Adet Yüzme sporu alanında en az 3. Kademe Antrenör Belgesi olan personel, (İlgili
      Kurumlardan teyit alınmış olacak)
            9.2 1 Adet Can Kurtaran sertifikasına sahip olan personel, (İlgili kurumca vizesi yapılmış
                  olacaktır.)
            9.3 1 Adet Havuz Suyu Operatörlüğü Belgesine sahip olan personel bulundurmak zorundadır.
                  (İlgili Kurumlardan teyit alınmış olacak)
                                                                                        
           İhaleye katılmak isteyenler 250,00-TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler.
           İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslını 30.09.2020 günü Saat:17.00’a kadar Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine vermeleri zorunludur.

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz