FABRİKALAR MAH: BALIK PAZARI İÇİ 1 ADET BALIK RESTAURANT 6 ADET DÜKKAN

1 Ağustos 2022, Pazartesi - 14:48
FABRİKALAR MAH: BALIK PAZARI İÇİ 1 ADET BALIK RESTAURANT 6 ADET DÜKKAN
       ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
           
             
Fabrikalar Mahallesi Şehit Barış Akkabak Caddesi (29030 ada 1 parsel) No:8’deki Balık Pazarı içerisinde bulunan ve aşağıda liste halinde Dükkan No’su, Metrekaresi, Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Bedeli, İhale Tarihi ve Saati belirlenen 1 adet Balık Restaurant ve 6 adet Dükkan, 10 (on) yıllığına,  
 
S. NO Dükkân No Dükkân M2 MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 5 nolu Balık
Restaurant
129m² Kapalı
78m² Açık
5.000,00-TL+KDV 60.000,00-TL 25.08.2022 15.00
2 13 38  1.000,00-TL+KDV 12.000,00-TL 25.08.2022 15.05
3 14 38  1.000,00-TL+KDV 12.000,00-TL 25.08.2022 15.10
4 15 38 1.000,00-TL+KDV 12.000,00-TL 25.08.2022 15.15
5 26 38 1.000,00-TL+KDV 12.000,00-TL 25.08.2022 15.20
6 27 38,5 1.000,00-TL+KDV 12.000,00-TL 25.08.2022 15.25
7 29 35,3 1.000,00-TL+KDV 12.000,00-TL 25.08.2022 15.30
 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.
 
            GERÇEK KİŞİLERDEN;
 
Kanuni İkametgâh Belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
Kimlik Fotokopisi,
Geçici teminat mektubu veya makbuzu (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.) 
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,   
Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
5 Nolu Balık Resturant için İhale İlanının yayınlandığı tarihten geriye doğru en az 5 (beş) yıllık Balık Restaurant işlettiğine dair iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sunulması zorunludur. (Vergi Dairesinden faal olduğuna dair belge)
 
 
                 TÜZEL KİŞİLERDEN;
 
Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti
2022 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,
Geçici teminat mektubu veya makbuzu (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)   
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,   
Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
5 Nolu Balık Restaurant için İhale İlanının yayınlandığı tarihten geriye doğru en az 5 (beş) yıllık Balık Restaurant işlettiğine dair iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sunulması zorunludur. (Vergi Dairesinden faal olduğuna dair belge)
 
                                                                       
           İhaleye katılmak isteyenler 1.000,00-TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler.
 
           İhaleye katılmak isteyenler tüm belgeleri 24.08.2022 günü Saat:17.00’ye kadar Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine vermeleri zorunludur.