KVKK Aydınlatma Metni

VATANDAŞ AYDINLATMA METNİ

07.04.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında kurumumuz “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu bilgilendirme, kurumumuzun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu “Aydınlatma Metni” Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmış olup gerekli olduğu durumlardakurumumuz tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

VERİ SORUMLUSU HAKKINDA

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kepez Belediye Başkanlığı olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecektir.

TANIMLAR

Açık Rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza,

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kanun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

Kişisel Verilerin İşlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

Veri Sorumlusu; Kepez Belediye Başkanlığı

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilen kişisel verileriniz ve açıklamaları;

 

Kimlik Bilgisi; ad soyad, TC kimlik numarası, imza, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni hal, anne adı, baba adı, uyruk, cilt no, sıra no, aile sıra no, nüfus cüzdanı seri no, diğer nüfus bilgileri, pasaport numarası, diğer pasaport bilgileri

 

İleḣşım Bıl̇ gıṡ ı;̇ telefon numarası, adres, e-posta adresi

 

Görsel Ve İşıṫ sel Kayitlar; fotoğraf, sosyal medya fotoğrafları, etkinlik fotoğrafları, video kaydı

 

Meslekı ̇Deneyım; meslek, görev, unvan bilgisi, okul bilgileri

 

Soruşturma İşlemleri; tanık ifadeleri, ifade tutanakları

Evlilik İşlemleri; mal ayrılığı sözleşmesi, evlenme izin belgesi, iddet müddetinin kaldırılması kararı, doğum belgesi, bekarlık belgesi

Fıṅ  ans; vergi levhası, mal varlığı bilgileri (tapu, araç vs.), banka IBAN numarası, banka hesap numarası , banka şube adı

Muhasebe İşlemleri; tahsilat makbuzu

Müşterı ̇İşlem; fatura (gerçek kişi), çağrı merkezi kayıtları

İhale İşlemleri; ihale durum belgesi, borcu yoktur yazısı, oda sicil kayıt belgesi, teminat mektubu

Hukukı ̇İşlem; ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vekaletname, dava dosyasındaki bilgiler, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, ihtarname

 

Fıż ık̇ ı ̇Özellık Bıl̇ gıṡ ı;̇ boy ve kilo bilgisi

 

Fıż ık̇ sel Mekan Güvenlığ̇ ı;̇ kamera kayıtları

 

İŞLENEN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER (SAĞLIK VE CİNSEL HAYAT DIŞINDA KALANLAR)

Felsė İnanç, Dıṅ  , Mezhep Ve Dığ̇ er İnançlar; din

 

Ceza Mahkumıẏ eḣ Ve Güvenlık Tedbıṙ lerı;̇ adli sicil kaydı

 

İŞLENEN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER (SAĞLIK VE CİNSEL HAYAT)


Sağlık Bıl̇ gıṡ ı;̇ sağlık raporu, kan grubu, sağlık geçmişi (geçirilen ameliyat, hastalık vb), laboratuvar sonuçları, röntgen çekimi, hastalık tanımı, kullanılan ilaçlar, ilaç reçetesi, uygulanan tedavi, tahliller, görüntüleme sonuçları, engellilik durumu, kullanılan cihaz ve protez bilgisi, iş göremezlik raporu, tarama ve tetkik sonuçları

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanunun 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

sosyal medya hesapları yönetim süreçlerinin yürütülmesi vatandaş taleplerinin yerine getirilebilmesi

halkın bilgi edinme süreçlerinin yürütülmesi CİMER şikayet süreçlerinin yürütülmesi evrak kayıt süreçlerinin yürütülmesi

iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi

sosyal yardımlarda vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve gerekli hallerde sosyal yardım alacak vatandaşları belirleyebilmek belediye yardım süreçlerinin yürütülmesi

organizasyon ve etkinlik tanıtım süreçlerinin yürütülmesi

belediye ile ilgili kitap, dergi, gazete, bülten, kaset ve CD’lerin ve tüm yayınların basımı süreçlerinin yürütülmesi internet ortamında vatandaşlarımızla daha iyi bir etkileşim sağlamak

çağrı merkezi istek, öneri ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi

whatsapp ihbar hattı üzerinden şikayet ve önerilerin alınması süreçlerinin yürütülmesi Beyaz Masa, Açık Kapı, info, 112 yardım süreçlerinin yürütülmesi

Hasta Yakınları Konukevi konaklama süreçlerinin yürütülmesi

KEDAP (Kullanılmış Eşyaların Geri Dönüşüm Aktifleştirme Projesi) süreçlerinin yürütülmesi okul ve ibadethanelerin temizlik süreçlerinin yürütülmesi

cenazelerde taziye çadırı verilmesi süreçlerinin yürütülmesi

tedavi gören yardıma muhtaç hasta ve hasta refakatçilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması süreçlerinin yürütülmesi engelli vatandaşların tekerlekli sandalye, akülü araç ve yürüteç vb. ihtiyaçlarının karşılanması süreçlerinin yürütülmesi tesislerde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin belirlenecek bir program dâhilinde yapılması süreçlerinin yürütülmesi belediye birimlerinin teftişi süreçlerinin yürütülmesi

memur ve çalışanlar hakkında soruşturma, araştırma ve inceleme süreçlerinin yürütülmesi faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi dilekçe başvuru süreçlerinin yürütülmesi evlilik işlemleri süreçlerinin yürütülmesi temizlik işleri süreçlerinin yürütülmesi

hizmetlerimiz ile ilgili şikayet, istek ve önerileri değerlendirmek yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

işyerlerinin ruhsatlandırma süreçlerinin yürütülmesi dosya oluşturma süreçlerinin yürütülmesi

kamu kurumları tarafından gelen taleplerin değerlendirilmesi ve işlenmesi

vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek istatistiksel çalışmaların takibi süreçlerinin yürütülmesi

ölüm belgesi düzenleme süreçlerinin yürütülmesi

poliklinik hizmetleri, muayene ve tedavi işlemleri ile acil yardım hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi sağlık hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi

kreş ve gündüz bakımevi süreçlerinin yürütülmesi etüt, eğitim ve sosyal etkinlik süreçlerinin yürütülmesi kütüphane kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi

fiziksel mekanın güvenliğinin sağlanması

emlak vergisi bildirimi süreçlerinin yürütülmesi

belediyeye ait taşınmazların satış, kiralama ve tahsis işlemleri süreçlerinin yürütülmesi çevre temizlik vergisi bildirimi süreçlerinin yürütülmesi

yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek ihale süreçlerinin yürütülmesi

belediye alacaklarının tahsili süreçlerinin yürütülmesi rutin denetimlerin gerçekleştirilmesi

kentsel dönüşüm projeleri sürecinin yürütülmesi Numarataj süreçlerinin yürütülmesi

İmar barışı süreçlerinin yürütülmesi

doğal afet riski altındaki alanlar ve riskli binalarla ilgili süreçlerin yürütülmesi vatandaş arsa satışlarının yapılabilmesi


hukuk işlemlerinin takibi  ve yürütülmesi

hisse, arsa parsel satışı faaliyetlerinin süreçlerinin yürütülmesi ruhsat ve iskan süreçlerinin yürütülmesi

Ruhsatı olmayan inşaatların devam etmesine engel olma, gerekli hallerde kurşunlu mühür yapma faaliyetlerinin yürütülmesi cezai süreçlerin yürütülmesi

yol işleri süreçlerinin yürütülmesi

hafriyat süreçlerinde yasal izinlerin yürütülebilmesi

Sıhhi müessese, gayri sıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek işyerlerinin ruhsat harcı tahakkuk işlemlerini yapmak

ruhsat iptali işlemlerini yapma faaliyetlerinin tamamlanması

ulusal tatil günleri ruhsatının düzenlenmesi faaliyetlerinin tamamlanması Şefkat ve Huzurevi süreçlerinin yürütülmesi

hasta nakil ambulansı hizmetlerinin yürütülmesi

65 yaş üstü ve engelli vatandaşların evde bakım süreçlerinin yürütülmesi diyet ve beslenme hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi

psikolojik destek hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi ağız ve diş sağlığı hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi

hayvan pazarlarında sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvan alım satımını ve sevkini sağlama süreçlerinin yürütülmesi sahipsiz hayvanların muhafaza altına alınması süreçlerinin yürütülmesi

belediye destek hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi kamulaştırma süreçlerinin yürütülmesi

belediyeye ait taşınmazların kiralama, ecrimisil, tahliye, yer tespiti işlemleri süreçlerinin yürütülmesi inşaat işleri süreçlerinin yürütülmesi

park ve bahçelerin bakımı süreçlerinin tamamlanması ruhsatlandırılan işletmelerin ilgili kurumlara bildiriminin yapılması

işyeri açma ruhsatı denetimlerinin yapılması ve iş yeri kapatma cezasını uygulama süreçlerinin yürütülmesi

 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, herkese açık, Kepez Kaymakamlığı, kolluk kuvvetleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nüfus Müdürlüğü, T.C. İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, avukatlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliğ Bakanlığı, Tapu Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği, Kepez Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı na Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak KV KK 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kurumumuz kişisel verileri, doğrudan ilgilinin kendisinden ve otomatik sistem ile adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından

Açık rıza

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. maddesine göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi


ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4/2. maddesinde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2. ve 6/3. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin; a)işlenip işlenmediğini öğrenme,

  1. işlenmişse bilgi talep etme,
  2. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç)yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı kişileri bilme,

d)eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e)Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f)aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g)münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KV KK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep etti ğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.kepez-bld.gov.tr internet adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasınıKepez Belediye Başkanlığı’nin “Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak cad. No:4 Kepez ANTALYA” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep etti ği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir.

KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz. Saygılarımızla.

Kepez Belediye Başkanlığı

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin yukarıdaki aydınlatma metnini okuduğumu, Veri sorumlusu sıfatıyla Kepez Belediye Başkanlığı tarafından aydınlatıldığımı ve kurum tarafından işlenen kişisel verilerimde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede kuruma bildireceğimi, kabul beyan ve taahhüt ederim.