• facebook
  • twitter
-A | A+

İhaleler

                                 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
           
             
Fabrikalar Mahallesi Şehit Barış Akkabak Caddesi (29030 ada 1 parsel) No:8’deki Balık Pazarı içerisinde bulunan ve aşağıda liste halinde Balık Restaurant No’su, Metrekaresi, Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Bedeli, İhale Tarihi ve Saati belirlenen 7 adet Balık Restaurant, 10 (on) yıllığına,  
 

S. NO  BALIK RESTAURANT NOBALIK RESTAURANT M2MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ              TEMİNAT BEDELİ  İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1 
1
129,12m² Kapalı 78 m² Açık 2.000,00-TL+KDV24.000,00-TL16.12.202114.00
2 
2
89m² Kapalı 93m² Açık 1.000,00-TL+KDV12.000,00-TL16.12.202114.15
3 
3
 89m² Kapalı 93m² Açık 1.000,00-TL+KDV12.000,00-TL16.12.202114.30
4 
4
 129,12m² Kapalı 78m² Açık 1.500,00-TL+KDV18.000,00-TL 16.12.202114.45
       
5 
5
129,12m² Kapalı 78m² Açık 1.500,00-TL+KDV18.000,00-TL 16.12.202115.00
6 
6
89m² Kapalı 93m² Açık 1.000,00-TL+KDV12.000,00-TL 16.12.202115.15
7 
7
 218,12m² Kapalı 171m² Açık 3.000,00-TL+KDV36.000,00-TL 16.12.202115.30
 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.
 
            GERÇEK KİŞİLERDEN;
 
Kanuni İkametgâh Belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
Kimlik Fotokopisi,
Geçici teminat mektubu veya makbuzu (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.) 
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,   
Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
İhale İlanının yayınlandığı tarihten geriye doğru en az 5 (beş) yıllık Balık Restaurant işlettiğine dair iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veya iş deneyim belgesi sunulması zorunludur. (Vergi Dairesinden faal olduğuna dair belge)
  
                 TÜZEL KİŞİLERDEN;
 
Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti
2021 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,
Geçici teminat mektubu veya makbuzu (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)   
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,   
Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
İhale İlanının yayınlandığı tarihten geriye doğru en az 5 (beş) yıllık Balık Restaurant işlettiğine dair iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veya iş deneyim belgesi sunulması zorunludur. (Vergi Dairesinden faal olduğuna dair belge)
 
                                                                       
           İhaleye katılmak isteyenler 250,00-TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler.
 
           İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslını 15.12.2021 günü Saat:17.00’a kadar Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine vermeleri zorunludur.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
 
Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:
1 - İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı                         : Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi                    : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA
c) Telefon numarası    : 310 58 58-1608
d) Faks numarası        : 339 00 53
e) e-mail                     : www.kepez-bld.gov.tr
f) İlgili personel         : Selami C.YILMAZ
g) İhale yapılacak yer : Encümen Toplantı Odası
 
 
2 - İhalenin Konusu:
2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun  69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının  19/10/2021 tarih ve 6085 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu)  09/12/2021  -   14/12/2021  tarihlerinde  listede belirtilecek saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun;  ilk kırk bir (41)  ihale 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ,  42. inci  İhale 36. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü  ile satılacaktır.
 
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:
 
                                              İHALE TARİHİ: ..09../12/2021 
(Bu parsellerin satışı 45. Madde uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.)


İHALE TARİHİ: ..14../12/2021 
(Bu parsellerin satışı 45. Madde uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.)


İHALE TARİHİ: ..14../12/2021
(Bu parselin satışı  36. Madde uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.)


3 - İhaleye Katılabilme şartları:
İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
 
3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:
İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
a - Gerçek Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu,
- Şartname alındı makbuzu.
- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TCN kimlik numaralı)
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- İç zarf (Kapalı teklif İhalede)
- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 
b - Tüzel Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu.
- Şartname alındı makbuzu.
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,
- İmza sirküsü.
- İç zarf (kapalı Teklif İhalede)
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 
4 - ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.
                İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.
 
İhale bedelinin tamamı  ile ihale masrafları  peşin olarak tebliğ  tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde ödenecektir.
 
5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlâk Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 200,00-TL karşılığında satın alabilirler.
6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.
7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.
8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni (İhale Komisyonu


 

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz